על מותה של (מרבית) הזכות לפיצויי פיטורים ולידתו (החלקית) של חוק פנסיה חובה

על מותה של (מרבית) הזכות לפיצויי פיטורים ולידתו (החלקית) של חוק פנסיה חובה

"נכון להיום, במקרים רבים הבעלות על הכספים שהופרשו על ידי מעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה בעד עובדו, אינה של העובד. כך למשל, מעסיק רשאי למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהפקיד לקופת פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים (לדוגמא מצב שבו העובד התפטר מעבודתו) ונקבע כך בהסכם. … לאור האמור, מוצע לקבוע בחוק פיצויי פיטורים כי כספי הפיצויים אשר הופקדו לקופת גמל לקצבה בעד העובד, יהיו שייכים לעובד, והמעסיק לא יהיה רשאי למשוך אותם חזרה, אלא במקרים שבהם נשללה זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים. … בהתאם לתיקון זה, ככלל, עובד יהיה זכאי למלוא החיסכון אשר נצבר בקופתו, והוא יוכל ליהנות מכספים אלה במועד פרישתו. כמו כן, שיוך כספי הפיצויים לעובד, גם במקרה שבו עזב את מקום עבודתו מרצון, תמנע מצב שבו העובד יימנע מלעבור לעבודה אחרת בשל החשש לאבד חלק ניכר מכספי החיסכון שלו. גמישות זו, במעבר עובדים, חיונית לעובד ולשוק התעסוקה בכללותו" (מתוך הצעת תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 441).

להמשך קריאה:

http://www.otorita.net/marketing/other/journal/09/20/index.html